سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد:
پارک فناوری پردیس در رشد اقتصادی و رفع نیازهای کشور موثر بوده است