رئیس دانشگاه تهران مطرح کرد:
تلاش برای تحریک دانشجویان به برگزار نشدن کلاس‌ها