کمیته اجرایی سند تحول آموزش عالی به صورت رسمی در دانشگاه مازندران تشکیل شد