دشمن با همه امکانات علیه انقلاب و برای ضربه زدن به نظام وارد میدان شد