معاون بورس و امور دانشجویان بین الملل:
پذیرش دانشجویان خارجی از طریق موسسات مجاز ممکن شد