به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی؛
پنل تخصصی اشتغال و بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی برگزار شد