دبیر شورای علمی جشنواره فارابی خبر داد
جایزه صلح و دوستی در دوره چهاردهم جشنواره فارابی اضافه شد