ضرورت توجه به نوآوری های فرهنگی و نرم در اقتصاد دانش بنیان