توضیحات دانشگاه شریف درباره وقایع دهم مهرماه این دانشگاه