معاون پژوهشی وزارت علوم اعلام کرد:
اعتبار بند «ه» تبصره ۹ قانون بودجه، دو هزار میلیارد تومان است