ثبت نام سه تک درس مجازی برای تمام دانشجویان علوم پزشکی آغاز شد