تخصص در مباحث امامت عزت در دنیا و سعادت در آخرت را به همراه دارد