رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور:
نیاز ۶ هزار پروژه آموزشی کشور به۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار