مدیرکل پشتیبانی و حمایت امور پژوهشی وزارت علوم:
همه ظرفیت شبکه شاعا به شبکه ملی آزمایشگاه‌ها منتقل می‌شود