معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع اعلام كرد:
در راستای عدالت آموزشی به سرانه مدارس در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ توجه ويژه شود