مهلت خوابگاههای دانشگاه فنی وحرفه ای برای اعلام تجهیزات مورد نیاز