فصل شیدایی یک نمایش میدانی، چند رسانه ای و معرفتی بود