هدف اغتشاشات اخیر بی ارزش کردن جایگاه زن در جامعه است