اولین دوره مسابقات مناظره اساتید و فرهیختگان برگزار می شود