تخصیص۵۰ هزار هسته پردازشی به شرکت‌های دانش بنیان دانشگاه پیام نور