رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در جمع دانش آموزان مدرسه سادات اصفهان:
داشتن ایران قوی مسئولیت آینده دانش آموزان امروز است