شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور:
قوه قضائیه عاملان حوادث شیراز را به اشد مجازات برساند