مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت:
دستاورد‌های علمی و فناورانه کشور را به دانشجویان نشان دهیم