رئیس ستاد اقامه نماز کشور در جمع مدیران دارالقرآن کشور:
برنامه‌های قرآنی با پوشش مخاطبان بسیار، بر بخش عظیمی از جامعه تاثیرگذار باشد