براساس رتبه بندی کیو.اس؛
سه دانشگاه ایرانی در فهرست ۷۰۰ دانشگاه برتر جهان