از امکانات روز برای انتقال پیام اسلام به جهان استفاده کنیم