بسیج دانشجویی دانشکدگان ابوریحان دانشگاه تهران:
برخی از رفتار‌ها و ادبیات قبیح استفاده شده در تجمعات، دور از شان دانشگاه ودانشجو است