در نشست شورای دانشگاه؛
حوادث اخیر دانشگاه تربیت مدرس و نحوه رسیدگی به اعتراضات بررسی شد