با حکم اسماعیلی؛
اعضای هیئت علمی پانزدهمین دوره جایزه جلال مشخص شدند