معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم :
ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای استاد و دانشجو برای مقابله با بحران‌ها