نامه ۲۶۶ عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت پیرامون وقایع اخیر