دانستی های مهم درباره آمادگی های قبل از تصویربرداری برای بیماران