آیت الله حسینی بوشهری:
تولید محتوای ارزشمند در رسانه، نیازمند بکارگیری افراد توانمند است