سرپرست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تاکید کرد:
تشکیل گرو‌های جهادی در مدارس با حضور معلمان و دانش آموزان