معاون علمی رئیس جمهور مطرح کرد؛
زنگ خطر کاهش تقاضای داوطلبان برای ورود به رشته های ریاضی