در یک طرح کشوری؛
ارزیابی میزان رضایت دانشجویان علوم پزشکی از خدمات صندوق رفاه