با حضور معاون اول رئیس جمهور انجام شد؛
افتتاح یک دبستان و دو خوابگاه در شهرستان بشاگرد