نکات مهم درباره ید درمانی با رادیواکتیو / بعد از یددرمانی انجام چه کارهایی ضروری است؟