بیانیه جمعی از روانشناسان و مشاوران در جریانات اخیر ایران عزیز
بیانیه روانشناسان و مشاوران : اگر با هم متحد نباشیم اراده دشمن قسم خورده غالب خواهد شد