توسط انتشارات شهید کاظمی؛
دومین شماره مجله «من و کتاب» منتشر شد