طرح توانمندی دانشجویان در پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود