مهدی بادپا به عنوان مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی منصوب شد