اعتراضات ادامه دار به تعرفه های نامتعارف خدمات جامعه پرستاری