کرسی فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط آنها و انگاره انکار