در پی توصیه وزیر آموزش و پرورش برای شنیدن انتقادات دانش آموزان در مدارس صورت گرفت؛
برگزاری مناظره دانش‌آموزی در دبیرستان استعداد‌های درخشان اصفهان