خاندوزی مطرح کرد:
مالیات هوشمند جایگزین روش ممیز محور می‌شود