در دو معیار آموزش و بین المللی‌سازی اعلام شد؛
رتبه اول دانشگاه امیرکبیر در بین دانشگاه‌های صنعتی کشور در ISC