توسط صندوق رفاه؛
نحوه بازپرداخت ۴ وام دانشجویی اعلام شد