معاون وزیر بهداشت خبر داد:
دریافت مجوز جذب هزار عضو هیات علمی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی