کسب رتبه پنجمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام در کشور